หัวข้อโครงงานนักศึกษา

ABDUL on Social Network
เป็นการพัฒนา Application บน Social Network ต่างๆ (Hi5,Twitter,Facebook,GoogleWave) โดยเรียกใช้งาน ABDUL APIs ที่เปิดให้บริการผ่าน webservice

ABDUL on Mobile
การ พัฒนา Application บนมือถือต่างๆ โดยเรียกใช้งาน ABDUL APIs ผ่าน webservice

ABDUL on Campus / ABDUL Help!
การ ประยุกต์ใช้ ABDUL Framework เป็นระบบสอบถามข้อมูลองค์กร เพื่อให้บริการข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับคณะ สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย เช่น ตารางเรียน ตารางสอน หลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ภายใน ข้อมูลพนักงาน เป็นต้น เพื่อลดภาระของคนที่ต้องคอยตอบคำถามเหล่านี้ตลอดเวลา

ABDUL QA

พัฒนาระบบถามตอบสำหรับ ABDUL (Question Answering System)

– การวิเคราะห์คำถาม

– กระบวนการค้นหาคำตอบ

– การวิเคราะห์คำตอบ

– การสร้างองค์ความรู้ ( Ontology )

ABDUL on Browser

เขียน plugin หรือ extension บนเว็บบราวส์เซอร์ เพื่อเรียกใช้งาน ABDUL APIs

Services for ABDUL

พัฒนาบริการต่างๆ ตาม ABDUL APIs เพื่อเพิ่มความสามารถด้านต่างๆ ให้ ABDUL

Expert Finder on Twitter

พัฒนาระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มผู้ใช้ทวิตเตอร์

Pattern analysis for Spam Detection

วิเคราะห์รูปแบบสนทนาเพื่อตรวจจับข้อความไม่พึงประสงค์

Recommender System

ระบบแนะนำข้อมูล หาคำตอบที่เหมาะสมและตรงใจผู้ใช้มากที่สุด

Opinion Mining

ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็น

Keyword Expansion

การขยายคำสำคัญ

Sentiment Analysis

การวิเคราะห์อารมณ์